คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย
ตอบ
 • 1. มีการบริหารจัดการด้านการผลิตที่ครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามลักษณะของธุรกิจ
 • 2. มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงนโยบายต่างๆ ในการบริหารการผลิตด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
 • 3. มีผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่มีคุณภาพ และมีตัวอย่างแสดงประกอบไว้อย่างชัดเจน
 • 4. มีแผนงานการผลิตที่สอดคล้องตรงตามสภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน
ตอบ
 • 1. มีสมมติฐานหรือประมาณการที่มีความเป็นไปได้จริง
 • 2. มีความสอดคล้องถูกต้องตรงกับรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วนของแผนต่างๆ
 • 3. มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการทางการเงินหรืองบการเงินที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
 • 4. มีการใช้สูตรคำนวณและผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
 • 5. มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยการพิจารณาจากงบกำไรขาดทุน
 • 6. มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจในระดับเหมาะสม ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือแผนการดำเนินการของธุรกิจ แต่ในหลักที่เหมาะสมควรมีกระแสเงินสดรับมากกว่ากระแสเงินสดจ่าย โดยเฉพาะในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินการ โดยยกเว้นในช่วงเริ่มดำเนินกิจการหรือในปีแรก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนในส่วนสินทรัพย์ ของกิจการ
ตอบ
 • 1. มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเกี่ยวกับภาพรวม ปริมาณความต้องการ ปริมาณสินค้าและบริการที่มีอยู่ของตลาด
 • 2. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล
 • 3. มีการวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจน
 • 4. มีการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดได้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด
 • 5. มีการกำหนดแผนดำเนินการที่มีความเป็นไปได้จริงตามกลยุทธ์ที่กำหนด และสามารถพิสูจน์หรือสร้างความน่าเชื่อถือว่าธุรกิจสามารถสร้างยอดขายหรือรายได้จากแผนดำเนินการที่กำหนดขึ้น และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตอบ

ปัจจุบันในการขอกู้เงินจากธนาคารสำหรับสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารจะต้องให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อประกอบการพิจาณา เนื่องจากในแผนธุรกิจจะสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมทั้งข้อมูลประมาณการทางการเงินต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการว่าจะชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขของทางธนาคารได้หรือไม่ ซึ่งรูปแบบการจัดทำแผนธุรกิจควรครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ดังนี้

 • (1) ภาพรวมของกิจการ เช่น ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง ผู้บริหาร และโครงสร้างองค์กร
 • (2) รายละเอียดของสินเชื่อ
  • - จำแนกวงเงินตามประเภทของสินเชื่อ เช่น เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียน (O/D)
  • - วัตถุประสงค์ของวงเงินแต่ละประเภท เช่น เพื่อซื้อเครื่องจักร
  • - เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น ระยะเวลาการชำระคืน อัตราดอกเบี้ย
  • - หลักประกันที่เสนอ มีอะไรบ้าง มูลค่าเท่าใด
 • (3) ลักษณะโครงสร้างธุรกิจ เช่น สินค้า/บริการมีอะไรบ้าง การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มลูกค้า ขนาดตลาด กลยุทธ์/แผนการตลาด การวิเคราะห์อุตสาหกรรม คู่แข่งขัน เป็นต้น
 • (4) ลักษณะการผลิต เช่น ที่ตั้งโรงงาน เครื่องจักร/อุปกรณ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง กำลังการผลิต เทคนิคการผลิต แผนการดำเนินการ แรงงาน เป็นต้น
 • (5) ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงินย้อนหลัง (3 ปีถ้ามี) ประมาณการทางการเงินของโครงการ ประมาณการกระแสเงินสด การวิเคราะห์การลงทุน เช่น ระยะเวลาคืนทุน จุดคุ้มทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนการลงทุน เป็นต้น
ตอบ
 • 1. มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจครบถ้วน
 • 2. มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลักษณะหน้าที่ในการดำเนินการที่เหมาะสมของธุรกิจ ทั้งในส่วนของ การจัดแบ่งหน่วยงานหน้าที่รับผิดชอบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ
 • 3. มีผู้บริหารในธุรกิจที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ ที่จะดำเนินการบริหารธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตได้
 • 4. มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ที่มีความเป็นไปได้และสามารถนำไปดำเนินการปฏิบัติได้จริง
 • 5. มีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สามารถจะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ซึ่งสามารถแสดงได้ถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เข้าสู่ระบบ

 ข้อมูลผู้ให้คำแนะนำ


 • คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย


 • ภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล


 • คุณเพชราวลัย ขยันยิ่ง
  คุณทันตภณ ปานนาคทองเจริญ