OSSC Forum ครั้งที่ 9 "How to raise funds through Crowdfunding ?"

 

กำหนดการกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 9

หัวข้อ "How to raise funds through Crowdfunding ?"

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลำ 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม C01 ชั้น 9 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ


เวลา
13.00 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารและอาหารว่าง
13.25 น.พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนาเข้าสู่กิจกรรม
13.30 น.บรรยายหัวข้อ “How to raise funds through Crowdfunding ?”
              วิทยากรโดย คุณโอฬาร วีระนนท์
              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง
              บริษัท ดูเรียน คอร์ปเปอร์เรชัน จากัด (DURIAN CORP)
15.30 น.ช่วงคาถาม-คาตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.00 น.สิ้นสุดการจัดกิจกรรม 

***หมายเหตุ***     กำหนดการและรายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่หารือร่วมกับวิทยากรและตามสถานการณ์

ร่วมกิจกรรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เจ้าหน้าที่ คุณอภิญญา และ คุณภัทรพร
Tel : 02-141-7235
โปรดแจ้งจำนวนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้
แจ้งรายชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง บริษัท พร้อมเบอร์โทร และ e-mail
ทุกท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมาที่
E-mail: depa_ossc@depa.or.th

 

 รูปกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 9

 

   ไฟล์รูปกิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 9

VDO กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 9

VDO กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 9

เข้าสู่ระบบ

 ข้อมูลผู้ให้คำแนะนำ


  • คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย


  • ภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล


  • คุณเพชราวลัย ขยันยิ่ง
    คุณทันตภณ ปานนาคทองเจริญ